Dækning

123Valg af forsikringsdækning
Ild og eksplosion
Skibets synken, kæntring, stranding, grundstødning og sammenstød
Bil/bane sammenstød og væltning
Fly nedstyrtning
Havari grosse bidrag
Overbordkasten
Overbordskyllen
Lynnedslag
Vulkanudbrud
Totaltab ved indladning/losning
Jordskælv
Sø- og ferskvand
Hårdtvejrsskader
Tyveri/bortkomst
Lastning/losning, på- og aflæsning i forbindelse med transport
Ekstraordinær brækage (brud)
Ekstraordinær lækage (udsivning)
Skade, herunder inficering og smitte, forvoldt af andet gods
Skibssved (kondensvand i lastrum)
Forsinkelse, følgeskader, driftstab
Varens egen beskaffenhed
Mangelfuld eller uegnet emballage
Skade forvoldt af strejkende
Krig og krigslignende begivenheder