Følgende procedurer er nødvendige for en hurtig
og korrekt skadebehandling ved skader i Danmark:

Fremgangsmåde

Hvorfor


Undersøg godset ved modtagelsen og noter synlige skader og mangler på fragtbrev/kvittering.
Bekræft reklamationen skriftligt.
GIV ALDRIG REN KVITTERING I TILFÆLDE AF SYNLIGE MANGLER/SKADER!Undersøg godset umiddelbart efter modtagelsen for ikke synlige skader/mangler og hold transportøren skriftlig ansvarlig.Reklamationsfrister:

 

Synlige skader
Ikke synlige skader
:Omgående
: Fly        = 7 el. 14 dage
  Bil/bane = 7 dage
  Skib      = 3 dage

 


1: Dokumentation for at skaden er sket under transporten – altså mens forsikringen har været i kraft.
2. Sikre regresmuligheden overfor transportøren og derved begrænse skadens størrelse.Forsømmes dette, kan erstatningen nedsættes, evt. helt bortfalde.
Transportørens erstatningspligt bortfalder, hvis fristerne ikke overholdes.

Anmeld omgående evt. skade/mangler til
Transurance A/S:
– 39 15 00 50 (tlf), 39 15 00 59 (fax)

Giver mulighed for hurtig besigtigelse og yde hjælp/vejledning til begrænsning af skaden.

Foretag nødvendige foranstaltninger til begrænsning af skaden.

Den forsikrede har pligt hertil.
(Sker det ikke, kan erstatningen evt. nedsættes)

Indsend skriftligt krav bilagt:
– faktura for hele forsendelsen
– evt. besigtigelsesrapport
– konnossement og/eller
– fragtbrev: bane/bil/fly
– told-, havne- og pakhuskvittering
– kopi af reklamation overfor transportører
– evt. forsikringspolice/certifikat

Faktura er nødvendig af hensyn til dokumentation af værdien samt udregning af skadens størrelse.
Besigtigelsesrapport dokumenterer skadens omfang og art.
Diverse transportdokumenter etc. skal sikre regresmuligheden mod transportøren.
Original forsikringspolice/certifikat dokumenterer, hvem der har krav på erstatning.